PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČR ZVV3

 

Mistrovství proběhne podle zkoušky ZVV3 v plném rozsahu (obrana na makety ).

Výběrové soutěže na Mistrovství ZVV3.

Budou v kompetenci jednotlivých krajských výborů, které určí některou či některé soutěže jako výběrové. Jednotlivé kraje se mohou sdružit a pořádat soutěže společně. Soutěžící se může zúčastnit více výběrových soutěží a lepší výsledek se mu započítává, může se zúčastnit výběrové soutěže i v jiném kraji než kde je členem.

Výběrové soutěže mohou probíhat v rámci soutěží, kdy jsou vypsány i jiné kategorie.

Výběrovou soutěž vždy posuzuje rozhodčí I. třídy, figuranti svazoví . Delegaci provádí VK ČKS a taktéž hradí jejich náležitosti (v případě, že bude vypsána kategorie ZVV3 v rámci společné soutěže, musí probíhat odděleně – delegovaný rozhodčí posoudí pouze tuto kategorii).

Výsledkové listiny, ověřené a podepsané zástupcem pořádající ZKO, zašlou delegovaní rozhodčí sekretariátu svazu do 1 týdne po akci.

Výcviková komise sestaví z došlých výsledků postupový žebříček ze všech zúčastněných psovodů. Podmínkou postupu na Mistrovství ČR ZVV3 je dosažení minimálně 70ti %bodů v každém oddílu započítávané soutěže. Postupový žebříček bude zveřejněn na webu ČKS a v INFO. V případě vyššího počtu než 22 účastníků bude akce dvoudenní.

 

Výběrové soutěže proběhnou v jarních měsících .

Podmínky účasti na výběrových soutěžích a Mistrovství ČR ZVV3.

Soutěžící musí být buď řádným členem ČKS, případně členem ČKS prostřednictvím některého z chovatelských klubů. V den podání přihlášky musí mít pes složenou zkoušku minimálně ZVV2 (časově neomezena).

Minimální počet účastníků na výběrové soutěži 5, maximální omezen pouze 10ti psy/1rozhodčího a den (v případě většího počtu žádat o dalšího rozhodčího).

Pokud se při  počtu více než 10-ti přihlášených účastníků v den konání soutěže prezentuje a bude přítomno do 10-ti soutěžících, první delegovaný rozhodčí posuzuje, druhému náleží jen proplacení cestovného ze strany pořadatele.

Minimální počet kvalifikovaných účastníků na Mistrovství 10, maximální počet 30 účastníků.

Pokud bude účastníků více než 22 bude Mistrovství dvoudenní.

Startovné na výběrovou soutěž  300,00 Kč zasílat pořadateli soutěže předem složenkou.

Přihlášky soutěžící posílá s dokladem o zaplacení do termínu uzávěrky přihlášek na konkrétní ZKO- jejího funkcionáře. Bude zveřejněno v INFU a ve sportovních kalendářích jednotlivých krajů.

 

 

Průběh výběrové soutěže a mistrovství.

Stopa dle NZŘ

Poslušnost na rovné travnaté ploše, nebo fotbalovém stadionu (naplnění požadavku pro ZVV3).Vysílačka na stadionu, 1. a 2. pokus posunut o 180 stupňů 

Obrana na obdobném, nebo stejném prostoru jako poslušnost – provádí se na makety.

Kontrolní výkon nutno provádět tak, aby byl ukončen na cvičební ploše.

 

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:

Při přejímce se psi musí prokázat platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata. Psi musí být očkováni proti vzteklině nejméně před 30 dny a ne déle než 1 rok a musí být v imunitě proti psince, hepatitidě a parvoviróze.

 

DOKLADY NUTNÉ PRO ÚČAST:

a. Originál průkazu původu + výkonnostní průkaz.

b. Očkovací průkaz s platným očkováním 

c. průkaz člena ČKS nebo chovatelského klubu členského subjektu

 

 

Pořadatel závodu neručí za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Volné pobíhání psů není dovoleno.

V případě nekonání závodu z objektivních příčin, bude startovné použito na náklady spojené s likvidací závodu. Neúčast na závodě není důvodem k vrácení startovního poplatku.